About Bnei Akiva

למה לא "בני רבי עקיבא"?

על יחיאל אליאש במלאת 11 לפטירתו – ז' תשרי

"ובניהם אשר לא ידעו ישמעו"

לפני 80 שנה קם בחור צעיר כבן 20 והחליט שגם לנוער הדתי מגיעה תנועת נוער. היה זה יחיאל אליאש, יליד עיירה קטנה בפולין, תלמיד ישיבת לומז'ה ואחר-כך נובהרדוק, ומשעלה ארצה בסרטיפיקאט שהשיג עבורו הראי"ה קוק, למד בישיבתו של הרב קוק, ב"מרכז הרב".

ואיך הגיע לשם? עוד בלומדו בלומז'ה הבחין במודעה שמחפשים תלמידים לישיבה המרכזית העולמית בירושלים. מהמשגיח בישיבה קיבל המלצה, מירושלים - סרטיפיקט, ומאביו - הלוואה. את שאר הסכום השלים ע"י מכירת מעילו. סכום זה הספיק לו כדי להגיע לנמל בחיפה. כדי להגיע לירושלים קיבל מעט כסף מסניף הפועל המזרחי בחיפה, וכך מוצאים אנו אותו בירושלים.

לתנועת הנוער שהקים קרא "בני עקיבא". לימים ילגלג הרב מימון, ממנהיגי "המזרחי" (לא להחליף עם "הפועל המזרחי", הפטרון על בני-עקיבא): בני עקיבא של לפני גיל 40, לא בני רבי עקיבא. אבל מיודענו בחר דווקא בשם המעיד על צעירות ורעננות. "הוא היה גםפועל, גם רועה צאן, גם לוחם לאומי וגם תלמיד חכם..." כתב, והוסיף: "אנו תלמידיושל רבי עקיבא, אנו בני עקיבא!"המודל של "שבט", "חבריא א" ו"חבריא ב" נלקח אולי מישיבת נובהרדוק, ישיבת בעלי המוסר, שבה למד קודם עלותו ארצה.

תנועת נוער אמורה להתאפיין במרדנות ובניתוק של המשך מסורתי. מסיבה זו התנגדו אנשי "המזרחי" להקמתה של תנועה כזאת. אולם רק תנועה כזאת יכולה היתה לרכז קבוצה של בני נוער שתפרוץ באותן שנים למגרש כדורגל בירושלים, ובצורה כזאת תמחה כנגד חילול השבת. מאוחר יותר ריכז מיודענו את מחלקת הבטחון של "הפועל המזרחי", וכך הניח את היסודות למחלקות ופלוגות דתיות שבמסגרותיהן נשמרה ההלכה (שבת, כשרות וכו'), המשמשים עד לימינו ביחידות של בני"שים, נח"ל חרדי, רבנות צבאית ועוד. הימים הם ימי המנדט הבריטי, והתארגנויות צבאיות וחצי-צבאיות היו נעשות במסווה. לצורך זה הקים את איגוד הספורט "אליצור", כשמתחת לכיסוי זה פעלו חבריו למען ההעפלה.

קום המדינה לא הפסיק את הפעולות למען שילוב האוכלוסיה הדתית במארג השלטוני, ובכיוון זה פעל מיודענו בין במשרד הפנים ובין במרכז קופת-חולים ההסתדרותית. זה בערך מה שמכונה "הברית ההיסטורית". והנה דוגמא לברית זו: פועלים שהתנדבו ל"הגנה" יכולים היו להתאמן בשבתות, בלא להפסיד אף שעת עבודה. פועלים דתיים שרצו להתאמן בימי שישי התנדבו להשלים את שעות העבודה החסרות ע"י תוספת של שעת עבודה בכל יום. לא יקום ולא יהיה! טענו עסקני ההסתדרות - ניהלנו מאבק קשה כדי להגיע ל-8 שעות עבודה ביום, אם נוותר על זה עכשיו, נצטרך לנהל מלחמה חדשה.

11 שנה עברו מאז נפטר יחיאל אליאש (ז בתשרי תשנ"ח).

הרב אורי דסברג

Submit Your Comments!

Your Name *
Email * [will not be published]
Title *
 Comments *
  [no html allowed]
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code * Please enter this code into the field below it
 Letters are not case sensitive.
 Load New Code